Zásady zpracování osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, které je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Vysoké učení technické v Brně (dále také „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

V souvislosti s pořádáním festivalu “Lektvar” potřebujeme některé Vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli provést Vaši registraci a umožnit Vám tak vstup. S ohledem na to zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem registrace na akci, k čemuž využíváme Vaše identifikační a kontaktní údaje, a to na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy.

Pokud s námi budete chtít zůstat v kontaktu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem rozesílky novinek, to však pouze v případě, že nám k tomu dáte souhlas. Tím, že nejsme podnikatel, se však nejedná o obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti - přesto můžete svůj souhlas vždy odvolat.  

Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

V případě registrace na festival budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 3 let od uplynutí akce. V případě rozesílky newsletteru (který není obchodním sdělením) do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte. 

Budeme Vaše osobní údaje někomu předávat?

Vaše osobní údaje nezpřístupňujeme žádným třetím osobám. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na to, abychom Vám sdělili, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud ano, abychom Vám zpřístupnili některé informace s tím spojené. Stejně tak máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu

V případě, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně, či chcete změnit svoje osobní údaje, můžete se na nás obrátit a my Vaše osobní údaje opravíme, popřípadě doplníme. 

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje mažeme okamžitě po té, co uplyne lhůta k jejich zpracování či dojde k naplnění účelu. Přesto máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud Vaše osobní údaje nepotřebujeme za jiným účelem.

Právo na omezení

Máte právo na to, abychom v případě, že máte např. pocit, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, omezili na základě Vaší žádosti jejich zpracování.

Právo na přenositelnost

V určitých případech máte právo na to, abychom Vám v čitelné podobě předali některé údaje, které můžete přenést k jinému správci.

Právo odvolat souhlas

Vždy můžete bezplatně odvolat souhlas, který jste nám udělili.

Bližší informace naleznete v čl. 15 a násl. GDPR.

Jak mohu uplatnit svá práva?

Žádosti, ve kterých uplatníte práva uvedená v předchozí větě, můžete doručit osobně na podatelnu VUT, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu info@festivallektvar.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Máte dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.

Budete pořizovat na festivalu fotografie?

Ano, na festivalu budeme pořizovat kontextuální fotografie, jejichž cílem nebude identifikace konkrétních osob, ale propagace festivalu zejména na sociálních sítích. Nejedná se tak o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR a nepotřebujeme k tomu Váš konkrétní souhlas dle tohoto nařízení. Přesto, pokud by Vám to bylo nepříjemné, upozorněte nás na to.

Odhlášení sledování